• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 202 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на игрище за мини футбол в ж.к. "Балик" град Балчик за безвъзмездно управление на ОбП "БКС" - Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 202:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2  и чл. 17 ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на ОбП "БКС" гр. Балчик, Булстат 0008525440218, със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. "Приморска" № 10, представлявано от инж. Екатерина Стоянова - Управител, следният имот - публична общинска собственост: 

1.1. Футболно игрище за мини футбол с размери 20/40 м. с настилка от изкуствена трева, оградено със защитна ограда с височина 4 м., находящо се в ПИ № 02508.77.108 по кадастралната карта на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост № 252/08.06.2011 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"