• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 201 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на Сдружение "Виа Понтика - 2010", за организиране на фестивал.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 201:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА. предвид необходимостта от разпореждане със бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви - 2012 г. - Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет - Балчик сборен бюджет на община Балчик зa 2012 г., Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал „Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик" със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от Председателя Красимир Ранков. По силата на сключения договор да се предоставят на Сдружение «Виа Потика 2010», ЕИК 176038969, заложените в календарния план на културните прояви 2012 г. - Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол № 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет - Балчик сборен бюджет   на Община Балчик за 2012 г. бюджетни средства в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички  необходими  фактически  и  правни действия за сключване Договора за сътрудничество, предмет на т. 1 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"