• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 200 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за извършване промяна в Устава на Еднолично Акционерно Дружество "Търговски център Кранево".

          Вносител: Христо Николов Христов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 200:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 24 от ЗМСМА:

                 1. Общински Съвет - Балчик дава съгласие да се  извърши промяна в чл. 4 от Устава на Еднолично Акционерно Дружество  "Търговски център Кранево", а именно в предмета на дейност, както следва: хотелиерство, ресторантьорство, строителство, изграждане на СПА центрове, туроператорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни услуги, рекламни, спортни, аниматорски услуги. Изграждане и експлоатиране на пазари, тържища, търговски центрове и магазини, разработване и отдаване под наем на търговски обекти, профилактика и рехабилитация, инженерингова дейност.      

                 2. Общински съвет - Балчик  дава съгласие да се образува чл. 5 /1/ в Устава в който се индивидуализира следната правна и фактическа структура на капитала, касаещ апорта със следната редакция: "Капитал от 1 418 761 лева, представляващ апорт - непарична вноска: Право на собственост в/у поземлен имот № 39459.503.182 по кадастралната карта на село Кранево, община Балчик - терен с площ от 6710 кв.м., находящ се в село Кранево, община Балчик, административен адрес: с. Кранево, улица "Вит", урбанизирана територия, акт за частна общинска собственост № 2551/18.07.2006 година, Право на собственост  върху поземлен имот с идентификатор №39459.502.344 по КК на село Кранево  - терен с площ от 1126 кв.м., находящ се в село Кранево, урбанизирана територия, актуван с акт за частна общинска собственост № 2677/8.11. 2006 г. " .         

                 3. Общински съвет - Балчик дава съгласие да се образува чл. 5/2/ в Устава на дружеството със следната редакция "Капитал от 1 476 672 лв. внесени при неговата регистрация и последващите го промени ".                        4. Общински Съвет - Балчик упълномощава Кмета на общината г-н Николай Ангелов да предприеме необходимите действия по вписване на дружеството в Търговски Регистър, ведно с направените промени.                

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

11 "За",  1  "Против",  7  "Въздържали се"