• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 199 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за извършване на замяна на поземлени имоти - частна общинска собственост с поземлени имоти - частна държавна собственост, представляващи горски територии в землището на град Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 199:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС; във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 3, т. 6 от Закона за горите и във връзка с изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Балчик през 2012 година, в частта й на Раздел ІV - "Имоти, които община Балчик има намерение да предостави в замяна":


     І. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена замяна на поземлени имоти, представляващи горски територии - частна собственост на община Балчик, с обща площ от 1298,738 дка /хиляда двеста деветдесет и осем декара и седемстотин тридесет и осем кв.м. /на обща стойност по оценка на лицензиран оценител от 43 191 928 /четиридесет и три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и осем/ лв.,   както следва:

   1.1. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.799, по кадастралната карта на гр. Балчик, с начин на трайно ползване - горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, с площ от 34.890 дка., в землището на гр. Балчик, актуван с АОС №4160/12.12.2011, на стойност 1 181 062 лв. /един милион сто осемдесет и една хиляди и шестдесет и два  / лв.

   1.2. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.800, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 39,206 дка, актуван с АОС №4161/12.12.2011, на стойност 1 290 351 лв. /един милион двеста и деветдесет хиляди триста петдесет и един / лв.

  1.3. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.12, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 115,912 дка, актуван с АОС №2744/08.01.2007г., на стойност 3 926 515 лв. /три милиона деветстотин двадесет и шест хиляди петстотин и петнадесет / лв.

  1.4. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.329, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 177,069 дка, актуван с АОС №2754/11.01.2007, на стойност 6 205 074 лв. /шест милиона двеста и пет хиляди и седемдесет и четири / лв.

  1.5. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.606, представляващ горска територия - широколистна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 51,146 дка, актуван с АОС №4157/12.12.2011г., на стойност 1 580 339 лв. /един милион петстотин и осемдесет хиляди триста тридесет и девет / лв.

  1.6. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.179, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 41,125 дка, актуван с АОС №2746/08.01.2007г., на стойност 1 417 695 лв. /един милион четиристотин и седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет / лв.

  1.7. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.320, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 212,439 дка, актуван с АОС №2751/10.01.2007г., на стойност 6 442 628 лв. /шест милиона четиристотин четиридесет и две хиляди шестстотин двадесет и осем / лв.

  1.8. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.324, представляващ горска територия - широколистна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 233,079 дка, актуван с АОС №2750/10.01.2007г., на стойност 8 049 381 лв. /осем милиона четиридесет и девет хиляди триста осемдесет и един / лв.

  1.9. Поземлен имот с идентификатор 02508.52.79, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 11,392 дка, актуван с АОС №2748/10.01.2007г., на стойност 356 911 лв. /триста и петдесет и шест хиляди деветстотин и единадесет / лв.

  1.10. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.797, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 332,319 дка, актуван с АОС №4158/12.12.2011, на стойност 11 116 066 лв. /единадесет милиона сто и шестнадесет хиляди и шестдесет и шест / лв.

  1.11. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.798, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 50,161 дка, актуван с АОС №4159/12.12.2011, на стойност 1 625 906 лв. /един милион шестстотин двадесет и пет хиляди деветстотин и шест / лв.


с поземлени имоти частна държавна собственост, с обща площ от 1263,073 дка / хиляда двеста шестдесет и три декара и седемдесет и три кв.м./ на обща стойност по оценка на лицензиран оценител от                     43 045 229 /четиридесет и три милиона четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и девет/ лв., както следва:


  2.1. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.745, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 95,352дка, актуван с АДС №4943/03.09.2011г., на стойност 3 248 043 лв. /три милиона двеста четиридесет и осем хиляди и четиридесет и три лева / лв.

  2.2. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.751, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 94,596 дка, актуван с АДС №4944/03.09.2011г., на стойност 3 076 923 лв. /три милиона седемдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три / лв.

  2.3. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.781, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 242,933 дка, актуван с АДС №4947/03.09.2011г., на стойност 8 173 993 лв. /осем милиона сто седемдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три/ лв.

  2.4. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.824, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 199,072 дка, актуван с АДС №4946/03.09.2011г., на стойност 6 585 399 лв. /шест милиона петстотин осемдесет и пет хиляди триста деветдесет и девет/ лв.

  2.5. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.786, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 67,137 дка, актуван с АДС №4951/03.09.2011г., на стойност 2 285 683 лв. /два милиона двеста осемдесет и пет хиляди шестотин осемдесет и три/ лв.

  2.6. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.787, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 356,406 дка, актуван с АДС №4950/03.09.2011г., на стойност 11 978 383 лв. /единадесет милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди триста осемдесет и три/ лв.

  2.7. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.385, представляващ горска територия - друг вид горски имот, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 191,876 дка, актуван с АДС №4952/03.09.2011г., на стойност 7 092 925 лв. /седем милиона деветдесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет/ лв.

  2.8. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.737, представляващ горска територия - друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 15,701 дка, актуван с АДС №4953/03.09.2011г., на стойност 603 880 лв. /шестстотин и три хиляди осемстотин и осемдесет / лв.

ІІ. Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 146699 лева /сто четиридесет и шест хиляди шестстотин деведесет и девет/ лв. е за сметка на община Балчик.

ІІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия за приключване на процедурата по замяна.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"