• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 198 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на паркинг "Двореца" град Балчик, паркоместа по алея "Ехо" и ул. "Албенски път".

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 198:  1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 от НОРПУРОИ Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си  части от имот - публична общинска собственост:

1.1. Паркинг "Двореца" гр. Балчик, с площ от 1 205 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 5 639.40 лв. без ДДС;

1.2. 50 броя паркоместа по алея "Ехо" /от летен кинотеатър до паркинг "Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. "Албенски път" /от паркинг "Двореца" до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, с обща площ 900 м2, при начална годишна наемна цена 4 212.00 лв. 

2. Имотите  - публична общинска собственост да бъдат отдадени под наем за срок до 01.03.2015 г. и след провеждане на публичен търг.                   

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по търговския закон.

4. Участникът, спечелил търга и сключил договор за наем за паркинг "Двореца" се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята, водеща до АПК "Двореца".

5. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.       

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"