• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 197 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По тринадесета точка от дневния ред:  Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2500 м2 /две хиляди и петстотин квадратни метра/.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 197:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2730/19.12.2006 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2 500 м2 /две хиляди и петстотин квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 45 000.00 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Участникът, спечелил търга и сключил договор за продажба се задължава да опазва преминаващата през имота канализация, като гарантира достъпа за нейното обслужване със съответния сервитут, съгласно ЗУТ и друга действаща нормативна уредба.

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"