• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 196 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 196:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 45 от 26.01.2012 г., като допълва:

Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният имот:

Земеделска земя шеста категория с площ от 241 877 м2, представляваща поземлен имот № 53120.1.193 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. "с. Момчил".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"