• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 195 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 66250.36.10 по кадастралната карта на с. Сенокос.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 195:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 66250.36.10 по кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".  

ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"