• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 194 Протокол 15 от 17.07.2012 г.


По десета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.751 по кадастралната карта на град Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 194:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.751 по кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за "ПСД - стопански двор".

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ГЛАСУВАНЕ: