• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 192 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за приемане на Решение за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ V, УПИ Х, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, кв. 119 по плана на град Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 192:  На основание чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 6 от ЗОС, допуска изработване на ПУП-ПРЗ в следния обхват: УПИ V-"за складова дейност" /ПИ 02508.86.93/, УПИ Х- "за транспорт и паркиране" /ПИ 02508.86.96/, УПИ VІІ- "за складова дейност" /ПИ 02508.86.94/, УПИ VІІІ- "за складова дейност" ПИ /02508.86.95/ кв. 119 по плана на гр. Балчик, като в този обхват се обособява нова улица, обслужваща входа на Пристанище - Балчик. Обособяват се нови УПИ ХІ-93,94 "за обслужващи дейности" кв. 119, УПИ І-94 "за обслужващи дейности", УПИ ІІ-95 "за обслужващи дейности" и улична регулация в кв. 119А по плана на гр. Балчик.

ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"