• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 191 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за предоставяне от страна на Община Балчик на водопроводната и канализационната мрежа, изградена в изпълнение на инвестиционна мярка ИСПА "Интегрирано управление на водите на гр. Балчик" за стопанисване и управление на ВиК ЕООД-Добрич.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 191:  На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. І от ЗОС, чл. 198г, т. 1 и 2, във вр. с чл. 198б, т. 3 и чл. 198о от Закона за водите и §30 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.6.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 95 от 2009 г./, общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Предоставя собствените на Община Балчик водопроводна и канализационна мрежи за управление, поддръжка и експлоатация на "ВиК" ЕООД - Добрич, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, бул."Трети март" № 59, регистрирано по ф.д.№ 520/1989 г. на Окръжен съд - Добрич, действуващо като оператор на съответната обособена територия, със 100% държавна собственост на капитала.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да сключи договор за управление, поддръжка и експлоатация на водопроводната и канализационна мрежи - собственост на Община Балчик с "ВиК" ЕООД-Добрич, при условията на §30 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.6.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 95 от 2009 г./, за срок не по-дълъг от 10 /десет/ години.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За",  0  "Против",  1  "Въздържали се"