• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 190 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя - Х категория, поземлен имот с идентификатор № 53120.1.193 по кадастралната карта на  с. Оброчище, м. "Маджарлъка", с площ от 465 м2.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 190:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4238/10.05.2012 г., представляващ земеделска земя - Х категория, поземлен имот с идентификатор № 53120.1.193 по кадастралната карта на  с. Оброчище, м. "Маджарлъка", с площ от 465 м2  /четиристотин шестдесет и пет квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петдесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

         3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"