• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 188 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка, за продажба на ½ ид. част от поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243, на собственик на втори етаж на законно построена сграда.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 188:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Х-159-1/18.07.2011 г. и молба вх. № 94Х-159-1#3/15.06.2012 г. от Христо Николов Маринов, одобрява пазарна оценка в размер на 14 960.00 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева/, без ДДС за продажба на ½ ид. част от общински имот на собственика на втори етаж от законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХІ, кв. 114 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 374 м2 /триста седемдесет и четири квадратни метра/, целият с площ от 748 м2, актуван с АОС № 4123/25.07.2011 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"