• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 186 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

финансови помощи за лечение.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 186:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Румяна Александрова Калчева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Румен Красенов Георгиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

3. Юлия Софрониева Михайлова от с. Стражица, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

4. Марийка Георгиева Анастасова от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"