• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 184 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По първа точка от дневния ред: Попълване състава на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология и Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности.

          Вносител: Христо Н. Христов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 184:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет Балчик избира Деян Петров Димитров за член на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология.

ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"