• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 147 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 147:  На основание чл. 21, ал. 2, и ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение 819 по протокол № 63 от 24.05.2011 г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, както следва:

-  дневна тарифа, в размер на 1.30 лева

-  нощна тарифа, в размер на 1.70 лева

ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"