• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 142 Протокол 13 от 24.05.2012 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за награждаване на учители по повод 24 май 2012 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 142:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от ПУИ „Акад. Т. Самодумов", ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ "Антим І", ПГ за КОС „А. Константинов, ОУ „В. Левски" с. Соколово, ЦДГ „Първи юни" Оброчище, с вх. № № 31-18-05/04.05.2012, 31-05-16/09.05.2012 г., 31-07-13/10.05.2012 г, 31-09-15/10.05.2012 г., 31-12-6/10.05.2012, 31-16-2/10.05.2012 г., заявление от Клуб на учителите - пенсионери с вх. № 36-76-1/10.05.2012 г., протоколи  и предложения от СОУ "Христо Ботев", СОУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ОУ с. Сенокос, ОДК Балчик, ЦДГ № 1 "Здравец", ОДЗ № 2 "Знаме на мира", Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2012 година в Община Балчик" и  парична награда от по 100.00 лева на човек, следните учители:

СОУ "Христо Ботев" Балчик

1.     Иван Христов Сивов - старши учител по математика и информационни технологии  в прогимназиален и гимназиален етап

2.     Светлана Илиева Драганова - старши учител по физика и астрономия в прогимназиален и гимназиален етап

3.     Еленка Златева Топалова - старши учител, начален етап

ОУ "Антим І" Балчик

1.     Мая Григорова Иванова - помощник директор

2.     Пенка Иванова Николова - старши учител, начален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1.     Иванка Стоянова Димитрова  - старши възпитател, прогимназиален етап

2.     Нуртен Сабри Идриз - старши възпитател, начален етап

'

СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1.     Дарина Йорданова Иванова - старши учител по ТКП - практика в гимназиален етап

2.     Стефан Василев Кънев - старши учител по физика в прогимназиален етап

3.     Марияна Георгиева Карова - старши учител, начален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

1.     Кармен Николова Йорданова  - старши учител, начален етап

2.     Дарина Димитрова Йорданова - старши учител по биология и химия  в прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

1.     Димитрина Пенчева Лазарова - старши възпитател, начален етап

2.     Валентин Йорданов Стоилов - старши учител по история и география  в прогимназиален етап

ПГ за КОС "Алеко Константинов" Балчик

1.     Златка Колева Цонева - старши учител по математика и физика

ПУИ "Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево

1. Боянка Тончева Иванова - старши учител, начален етап

2. Петранка Желязкова Николова - старши учител  по математика и физика в прогимназиален етап

Общински детски комплекс Балчик

1.     Лила Димитрова Атанасова- старши учител, ръководител на школа „Изобразително и приложно изкуство"

Целодневни детски градини

1.     Миланка Костадинова Филева- старши учител ЦДГ № 1 "Здравец" Балчик

2.     Светлана Тодорова Лазарова - старши учител ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.     Мария Михайлова Петрова - старши учител ДГ „Братя Мормареви"

4.     Мирка Стойкова Георгиева - старши учител ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик

5.     Павлинка Желева Георгиева - старши учител в ЦДГ "Пролет"               с. Безводица

6.     Ивелина Христова Енчева - старши учител в ЦДГ "Първи юни"               с. Оброчище

7.     Стоянка Стефанова Георгиева - старши учител, ЦДГ „Звънче"                 с. Църква

Учители - пенсионери

1.     Васка Цветкова - 75 години, учител професионална подготовка

2.     Елена Велянова - 70 години, учител по руски език

3.     Янка Гроздева - 73 години, начален учител

4.     Кера Маринова - 70 години, детска учителка

5.     Гинка Йорданова - 70 години, начален учител

6.     Юлита Христова - 70 години, учител по български език и литература


С парична награда от 500.00 лева за цялостен принос в областта на културния живот в Балчик се награждава - Евгения Атанасова Кирилова.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"