• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 122 Протокол 12 от 17.05.2012 г.

По първа точка: Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2012 година.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 122: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 1 от ЗОБ; чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от НСОИОБ, Общински съвет - Балчик утвърждава сборния бюджет на Община Балчик за 2012 г., както следва:

1.           Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 г.:

-         плащания по обслужване на общинския дълг

-         плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми

-         заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии

-         храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения

    2. Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите за 2012 година в размер на  23 788 178 лв., съгласно приложение №: 1, в т.ч.

- приходи  държавна отговорност                             7 034 968 лева

   В т. ч. преходен остатък от 2011 г.                946 443 лева

- приходи от местни  дейности                                   16 753 210 лева

3.  Утвърждава сборен бюджет на разходите за 2012 г. по отговорности, дейности, функции, разпоредители, съгласно приложение №: 3 в общ размер на  23 788 178 лева,

 в т .ч. по отговорности както следва:

         - разходи за дейности държавна отговорност            7 034 968 лева

         - разходи за дейности държавна  отговорност

финансирани с местни приходи  / дофинансиране/           1 299 518 лева

         - разходи за местни дейности                                            15 453 692 лева

както и бюджетите за 2012 г. на всеки един разпоредител с бюджетни кредити, на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОБ и чл. 32 от НСОИОБ, по дейности, отговорности и параграфи от ЕБК, съгласно приложенията,  както следва:

  РАЗПОРЕДИТЕЛИ                 ОБЩ БЮДЖЕТ          в т.ч. ДЪРЖАВНА отговорност

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Общинска  администрация          16 137 100 лв              3 085 426 лв

- Кметство  Гурково                             296 719 лв                   35 558 лв

- Кметство  Кранево                            377 188 лв                   57 923 лв

- Кметство  Соколово                          249 029 лв                   76 249 лв

- Кметство  Сенокос                            228 528 лв                   50 120 лв

- Кметство  Оброчище                         675 662 лв                 200 653 лв

- Кметство  Стражица                          206 800 лв                   59 067 лв

- ОбП „БКС"                                     1 688 400 лв                      нула

- Исторически музей                            115 590 лв                   83 590 лв

- СОУ „Хр.Смирненски „ Оброчище   696 256 лв                570 756 лв

- СОУ „Хр. Ботев„                               676 271 лв                 619 633 лв

- ОУ „Антим I „                                   614 592 лв                 547 592 лв

- ОУ „Кирил и Методий „                             489 269 лв                 424 129 лв

- ОУ „В.Левски „ Соколово                 203 181 лв                 165 051 лв

- ОУ „Г.С.Раковски„ Сенокос             256 167 лв                 211 795 лв

- ПГ за КОС „Ал.Константинов „        207 414 лв                 177 414 лв

- Помощно училище с. Кранево          670 012 лв                 670 012 лв

             4.  Утвърждава увеличението на разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности над стандарти 2012г. с допълнително финансиране на база неусвоен бюджет през 2011г., останал като преходен остатък в размер на 946 443 лева,  по функции, дейности и разпоредители, съгласно приложение №: 2, както следва:

             - функция „Общо държавни служби"                     6 137 лв

             - функция „Отбрана"                                             333 621 лв

В т.ч. по решение СБ 6/2010г за ПСОВ Албена               246 244 лв

             - функция „Образование"                                    241 634 лв

В т.ч.    дейност  ЦДГ                                                26 631 лв

             дейност  Училища                                      190 483 лв

             стипендии                                                       5 711 лв

             извън училищни дейности                             6 567 лв

             проект "Коменски" ЦДГ Оброчище             12 242 лв

             - функция „Здравеопазване"                                      367 лв

             - функция „Социални грижи и подпомагане"      345 054 лв

В т.ч.  ДСХИ  сезонен дом

             - функция „Култура"                                                19 630 лв

В т.ч.    Читалища                                              16 161 лв

             Музей                                                       1 838 лв

             Ученическа спортна дейност                  1 631 лв

             5. На основание § 28 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г и чл. 5 от ПМС №: 367/29.12.2011 г., Общински съвет утвърждава план сметките на приходите и разходите на всяка действаща извънбюджетна сметка за 2012г в т.ч. за ИБСФ - Кохезионен и Структурен Фонд/КСФ/ и  ИБСФ - Разплащателна Агенция /РА/, съгласно приложения №: 4 и 4а.

             6. Утвърждава разчета за капиталови разходи, съгласно приложения №: 5 и №:10 по обекти, дейности и източници за финансиране, в т.ч.

-         целева субсидия за капиталови разходи  общо 318 200 лв, от тях :

за обект: Изграждане на  спортна площадка ж.к."Балик"    106 200 лв

за обект: Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа     212 000 лв

        7. Утвърждава бюджета на  общински съвет за 2012 г. в размер на 336 790 лв. и разходите за представителни цели общо в размер на 46 000 лева, на председателя на общински съвет, кмета на общината, кметове и кметски наместници и на сдружението на кметовете, на основание чл. 13, т. 3 от ПМС №: 367/2011 г., съгласно приложение №: 6.

        8. Утвърждава субсидиите за читалищна дейност, съгласно приложение №: 7 в общ размер на 505 909 лв., в т.ч.

- за делегирани от държавата дейности                         221 209 лв.

- до финансиране от местни приходи                                      284 700 лв.

         9.  Утвърждава разходи по програмата за развитие на спортната дейност на територията на общината през 2012 г., в размер на 2 449 158 лв., в т.ч. за капиталови разходи на стойност  2 092 000 лв., съгласно приложение №: 8.

        10. Утвърждава разходи за финансиране на празници и чествания по календарния план на общината за 2012 г. в размер на  600 000 лв., съгласно приложение №: 9.

        11. Утвърждава програмата за развитие на туризма на територията на община Балчик през 2012 г. в размер на 950 000 лв.

        12. На  основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Общински съвет - Балчик приема годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 г., съгласно приложеният отчет и справка към него.

        13. На основание чл. 11 от Закона за общинския дълг, Общински съвет определя:

- максимален размер на поет общински дълг през 2012 г.  700 000 лева

- общински гаранции, които могат да бъдат издадени

през 2012 година                                                                  618 780 лева

- максимален размер на общинския дълг и общинските

гаранции към 31.12.2012 г. общо в размер на                   1 318 780 лева

- максимален размер на плащанията през 2012 г. 1 856 342 лева по поети общински дългове.

        14.  Утвърждава норматив за разходи за СБКО на заетия персонал по трудови правоотношения в бюджетните дейности на финансиране от общината /без персонала в поделенията на делегиран бюджет/, в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от ПМС №: 367/2011г за изпълнение на ЗДБРБ за 2012 г.

        Заетият персонал в Целодневни Детски Градини с право на безплатна храна,  няма право на средства за СБКО.

15.  Определя размера на признатите разходи за пътуващи учители и служители от общината, които ще се покриват от общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на  чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и чл. 67, ал. 3 от ПМС №: 367/29.12.2011 г., както следва:

а/ на служители, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик                                                                                                  100 %

б/ на учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на  общината                                                                                                                                                                                90 %

в/ на учители и служители, приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация                                                                   85 %

г/ утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2012 г., съгласно приложение №: 11.

16.  На основание чл. 14, т. 2 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет определя резерв в местни дейности в размер на 600 000 лева, за неотложни и непредвидени разходи.

17.  Утвърждава финансиране на МБАЛ Балчик ЕООД в размер на 824 000 лева, в т.ч. разходи за капиталови трансфери  24 000 лева.

18.  При възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от Кохезионните и структурни фондове на ЕС в т.ч. и по ОП "Човешки ресурси", поради забавяне от страна на финансиращия орган на преводи по утвърдени искания за междинни плащания, Общински съвет дава своето съгласие временно от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани временни безлихвени заеми  за ИБСФ КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите.

19.  Общински съвет - Балчик утвърждава заложените по бюджет 2012 г. средства за фонд „Работна заплата" на заетия персонал в държавни и местни дейности /без персонала в звената на делегиран бюджет/, съгласно приложение №: 13 и в изпълнение на приетото изменение на ПМС №: 67 / 2010 г. от 20.01.2012 г.

20.  Утвърждава план график за погасяване на задълженията на Община Балчик към 31.12.2011 г.  и график на постъпленията от вземания от минали години, съгласно приложение №: 14.

21.  В съответствие с разпоредбите на чл. 27 от ЗОБ Общински съвет оправомощава Кмета на Общината,  при възникване на неотложни  и доказани потребности през бюджетната година, да преценява и при спазване общия размер на бюджета за 2012 г.:

21.1.         Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, по искания на ръководителите на съответните бюджетни поделения и разпоредители с бюджетни кредити, след 30.06.2012 г, с изключение на средствата за заплати, осигурителни плащания и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности от функция „Образование".

21.2.         Да прехвърля бюджетни кредити след 30.06.2012 г. за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности.

21.3.         Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в местни дейности.

22.      Общински съвет задължава Кмета на Общината:

22.1.      Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

22.2.      Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

22.3.      Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

22.4.      В изпълнение на чл. 25, ал. 1 от ЗОБ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

22.5.      В изпълнение на § 47 ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., в срок до 28.02.2012 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование".

23.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2012 г.

Решението е прието поименно със "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 2 гласа