• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 120 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По двадесета точка: Предложение за изразяване съгласие във връзка с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-380, кв. 98 по плана на град Балчик с преотреждане от жилищно застрояване в нежилищно "за археологически обект и обществено обслужване".

         Вносител: инж. Веселин Николов - председател на ПКУТСЕ

ОТТЕГЛЕНО ОТ ВНОСИТЕЛЯ.

 

По двадесет и първа точка: Разглеждане предложение на ПКЗССД за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

Докладва: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 120: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Анка Георгиева Гочева от с. Змеево, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат и контролират от кмета на село Змеево.

2. Анифе Рюстем Исмаил от град Балчик, за явяване на ТЕЛК на съпругът й Кемал Мурад Исмаил, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

3. Георги Николов Георгиев от с. Змеево, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

4. Румен Борисов Николов от град Балчик, за оперативно лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

5. Вълко Станев Кънчев от с. Рогачево, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Еленка Ангелова Гогова от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

7. Ивелин Арсов Давидов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

8. Шафедин Бюняминов Алиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Яшар Салиев Рамаданов от с. Ляхово, за закупуване на лекарства, в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

10. Станьо Тодоров Тодоров от с. Стражица, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

11. Весела Димитрова Василева от с. Змеево, за подпомагане на семейството, в размер на 250.00 лева. Средствата да се контролират и получат от кмета на село Змеево.

12. Нина Михайлова Велева от гр. Балчик, за подпомагане на семейството (издаване на лични документи), в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

13. Гюлназ Ашимова Ибрямова от гр. Балчик, за покриване на разходи за погребението на сина й Андриян Събев Демиров, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

14. Галиман Фердун Али от гр. Балчик, за абитуриентски бал на дъщеря й Жулиде Кемал, ученичка в ХІІ клас в ПГ за КОС "Алеко Константинов", в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

15. Петър Илийчев Димов от гр. Балчик, за абитуриентски бал, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

16. Ганка Димова Панчева от с. Змеево, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

17. Сийка Радева Симеонова от с. Тригорци, за лечение на съпруга й Кънчо Русев Симеонов, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

18. Ридван Али Демир от гр. Балчик, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

19. Желю Симеонов Георгиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 350 (триста и петдесет) лева.

20. Красимир Михайлов Йорданов от с. Оброчище, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

21. Гюлденур Хасан Мустафова от с. Дъбрава, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

22. Веселина Янева Карагеоргиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

23. Реджеб Османов Реджебов от с. Ляхово, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

Решението е прието поименно със "За" - 17 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа