• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 117 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По седемнадесета точка: Предложение за обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 117: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Приема докладите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2011 година, както следва:

- НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

- НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

- НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

- НЧ "Свобода-1897" село Гурково

- НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

- НЧ "Просвета-1900" село Соколово

- НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

- НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

- НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа