• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 116 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По шестнадесета точка: Предложение за разглеждане и приемане на Програма за закрила на детето 2012 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

Докладва: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 116: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ППЗЗДт., общински съвет - Балчик:

1. Приема "Общинска програма за закрила на детето 2012 г."

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия по изпълнение на настоящото решение, като сведе същата до знанието на всички посочени в общинската програма отговорни институции за изпълнение на заложените в нея дейности и цели.

Решението е прието със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа