• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 115 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По петнадесета точка: Разглеждане и приемане на отчетен доклад за работата на МКБППМН.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 115: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет - Балчик приема отчетен доклад за състоянието престъпността и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и работата на МКБППМН на територията на община Балчик за 2011 година.

Решението е прието със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа