• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 112 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По дванадесета точка: Разглеждане предложение за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета за изпълнение на проекти по Оперативни програми с Европейско финансиране чрез ИБСФ КСФ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 112: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик дава своето съгласие при възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от Кохезионните и структурни фондове на ЕС в т.ч. и по ОП "Човешки ресурси", от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани временни безлихвени заеми за ИБСФ КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа