• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 111 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По единадесета точка: Предложение за даване съгласие Община Балчик да сключи договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. "Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. "Дунав", с. Кранево", финансиран от ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 111: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 171/24.09.2008 г. Общински съвет - Балчик, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1.     Отменя свое решение № 56, прието с протокол № 6  на 26.01.2012 г.

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа

2.    Община Балчик да сключи договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект:  „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. "Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. "Дунав", с. Кранево", финансиран от ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция,  при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 849 486,00 (осемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева;
  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване - до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от  Държавен фонд „Земеделие" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/321/00719 от 23.10.2009  и по реда на Постановление № 81 от 23 април 2010 г.;

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ   № 08/321/00719 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. "Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. "Дунав", с. Кранево", сключен между Община Балчик  и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, както и подписаните към него  Анекс I от  25.02.2010 г. и Анекс II от 15.04.2011 г,

- Учредяване на залог върху вземанията на Община  Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № 08/321/00719 от 23.10.2009  , сключен между Община Балчик и Държавен фонд „Земеделие", и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг


3.     Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „УниКредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Решението е прието поименно със "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 1 глас