• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 110 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По десета точка: Предложение за даване съгласие за сключване на договори за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел приключване на реализирания проект: "Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р Златко Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Христо Ботев", "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици "Д-р Златко Петков" и "Георги Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Георги Бенковски" в гр. Балчик", финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 110: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 511/29.01.2010 г. Общински съвет - Балчик, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1.    Отменя свое решение № 15, прието с протокол №4 на 15.12.2011 г.

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа

2.    Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел приключване на реализирания проект: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р Златко Петков", "Иван Вазов", "Г.Бенковски", "Христо Ботев", "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици "Д-р Златко Петков" и "Георги Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Георги Бенковски" в гр. Балчик", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г, приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", схема BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", Операция 1.4.  "Подобряване на физическата среда и превенция на риска" при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 2174 812 лв. (два милиона сто седемдесет и четири хиляди осемстотин и дванадесет лева ), от които:

А)2 011 904,73 лв. мостови кредит

Б):  162 907,27 лв. за необходимото съфинансиране

  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

Ø          Срок на погасяване

А): до 14 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Б): до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

Ø          Източници за погасяване на главницата

         А): 2 011 904,73 лв. мостови кредит

- чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 16.07.2010 и Анекс с регистрационен номер - BG161PO001/1.4-05/2009/013-01 от 12.09.2011 г.

- от собствени бюджетни средства;

            Б): 162 907,27 лв. за необходимото съфинансиране

- от собствени бюджетни средства;

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредитите:

А): 2 011 904,73 лв. мостови кредит

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 16.07.2010 и Анекс с регистрационен номер - BG161PO001/1.4-05/2009/013-01 от 12.09.2011 г.;

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

Б): 162 907,27 лв. за необходимото съфинансиране

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „УниКредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Решението е прието поименно със "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 1 глас