• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 109 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По девета точка: Разглеждане предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот № 02508.1.31 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 109: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Н-776-1/29.03.2012 г. от Николай Георгиев Николов от гр. Добрич, одобрява пазарна оценка в размер на 11 154.00 лв. /единадесет хиляди сто петдесет и четири лева/, без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.1.31 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ІV, кв. 15 по ПУП на вилна зона "Изгрев" гр. Балчик/, с площ от 507 м2  /петстотин и седем квадратни метра/, актуван с АОС № 4225/29.03.2012 г. на собственика на законно построена върху него сграда.  

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа