• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 108 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По осма точка: Разглеждане предложение за одобряване пазарна оценка, за учредяване право на пристрояване на тераса от 6 м2 /шест квадратни метра/ върху общинска земя, към самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, собственост на Христо Петров Христов.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 108: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94Х-88-2/30.03.2012 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 132.00 лв. /сто тридесет и два лева/ за учредяване право на пристрояване на тераса от 6 м2 /шест квадратни метра/ върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ апартамент № 1, ет. 1, вх. В, бл.№ 39, жк "Балик", гр. Балчик, собственост на Христо Петров Христов. 

Решението е прието поименно със "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа