• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 107 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По седма точка: Разглеждане на заявление от Кольо Великов Христов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 03174.501.652 по кадастралната карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 107: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 39-11-1/04.04.2012 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЗКПУ "Безводица" село Безводица с ЕИК 124518835, по отношение на ПИ № 03174.501.562 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 3899 м2, като ЗКПУ "Безводица" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 276.00 м2 /двеста седемдесет и шест квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4229/06.04.2012 г.

1.  Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1242.00 лв. /хиляда двеста четиридесет и два лева /, без ДДС.

2.  Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнени» на решението.

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа