• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 104 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По четвърта точка: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроено вилно място, поземлен имот № 02508.1.270 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. "Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 104: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4214/14.03.2012 г., представляващ незастроено вилно място, поземлен имот с идентификатор № 02508.1.270 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХVІ, кв. 27 по ПУП на в.з. "Изгрев", гр. Балчик/ с площ от 439 м2  /четиристотин тридесет и девет квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 072.00 лв. /двадесет и една хиляди и седемдесет и два лева/, като начална цена за провеждане на търга;

         3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа