• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 102 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По втора точка: Разглеждане заявление от Красимира Жекова за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 102: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. 3  и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, приета с Решение № 184/31.03.2005 г. и изменена с Решение № 635/27.04.2007 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка с молба вх. № 94К-172-1/21.03.2012 г. от Красимира Георгиева Жекова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на :

         1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.5.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 10, вх. Б, бл. 22 в ж.к "Балик", гр. Балчик, с площ от 56.48 м2 състоящ се от кухня - дневна, спалня, сервизно помещение; общи части с площ - 6.30 м2 и изба с площ от 11.20 м2, актуван с АОС № 130/30.09.1998 г., за сумата от 26 477.14 лв. /двадесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и 14 ст./ на наемателят на общинското жилище Красимира Георгиева Жекова.  

         2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

Решението е прието поименно със "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа