• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 100 Протокол 10 от 26.03.2012 г.

По дванадесета точка: Разглеждане предложение за даване съгласие за участие и осигуряване на финансов принос на община Балчик като партньор в Проект "Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини" по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 100: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12, и т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с включването на община Балчик като партньор по проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини" по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да участва като партньор в проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини" по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд, с водещ партньор Сдружение „Черноморски енергиен клъстер".

2. Дава съгласие Община Балчик, в качеството си на партньор по проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини" по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд, да осигури финансов принос по проекта в размер на 71 000 лв. /седемдесет и една хиляди/ лв., като средствата за това се осигурят от собствените приходи на Община Балчик.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието поименно със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа