• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 80 Протокол 9 от 09.03.2012 г.

Т. 1. Предложение за отмяна на Решение 79 по Протокол № 8 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 17.02.2012 година, във връзка със заповед № РД-11-01-10 от 01.03.2012 година на Областен управител на област Добрич и Докладна записка с вх. № 143/27.02.2012 г. от кмета на община Балчик.

          Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 80: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед № РД-11-01-10 от 01.03.2012 година на Областен управител на област Добрич и  Докладна записка с вх. № 143/27.02.2012 г. от кмета на община Балчик, общински съвет - Балчик отменя Решение 79 по Протокол № 8 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 17.02.2012 г.

Гласували поименно "За" - 17 гласа , "Против" - 1 глас, "Въздържал се" - 2 гласа