• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 57 Протокол 8 от 17.02.2012 г.

Т.1. Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на СПА "ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор, промяна на наименованието - търговската фирма на дружеството.

          Вносител: Христо Николов Христов - общински съветник

Оттеглена от вносителя.

 

Т. 2. Предложение за отпускане на финансови помощи.

          Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 57: На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Живка Жекова Стоянова от град Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева.

2. Галя Стойчева Костадинова от град Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева.

3. Елинка Гошева Мишкова от с. Гурково, за лечение на Бисер Юлиев Мишков, в размер на 200.00 (двеста) лева.

4. Никола Диков Симеонов от град Балчик, за лечение, в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

5. Димо Кръстев Господинов от с. Сенокос, за лечение, в размер на 1000.00 (хиляда) лева. Помощта да се получи от кмета на с. Сенокос.

6. Ерол Аби Керим от град Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Юнал Хасанов Черкезов, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Станислава Стоянова Станева от с. Бобовец за лечение на внучката й Юлкер Сашева Михайлова, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа