• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 54 Протокол 6 от 26.01.2012 г.


Т.14.  Предложение за вземане на решение за промяна Съвета на директорите на "Спа център Балчик" от квотата на община Балчик.

          Вносител: Христо Николов Христов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 54: На основание чл. 21, ал. 1,  т. 9 от ЗМСМА, чл. 233, ал. 4 от Търговския Закон:

1. Общински Съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде освободен като член от състава на Съвета на директорите на акционерно дружество „Спа Център Балчик" от квотата на община Балчик лицето Димитър Пейчев Димитров, ЕГН .............

2. Общински Съвет -Балчик дава своето съгласие и избира да бъде член на Съвета на директорите на „Спа Център -Балчик" от квотата на община Балчик лицето Дария Петрова Бабенкова, ЕГН ......... за следващ мандат, съобразно устава на акционерното дружество.             

3. Общински съвет -Балчик упълномощава изпълнителният директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия по промяна в обстоятелствата, да впише съответната промяна в Търговски регистър при Агенция по вписванията, ведно с всички необходими за целта документи.