• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 53 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.13. Предложение за вземане на решение за промяна Съвета на директорите на АД "ТИХИЯ КЪТ" от квотата на община Балчик.

          Вносител: д-р Урал Бекиров - общински съветник

РЕШЕНИЕ 53: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 233, ал. 4 от Търговския Закон, общински съвет - Балчик                                              РЕШИ:

         1. Общински Съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде освободен като член на Съвета на Директорите на АД "ТИХИЯ КЪТ" от квотата на Община Балчик Валентин Георгиев Пенчев, ЕГН ............

Гласували поименно "За" - 14 гласа , "Против" - 2 гласа, "Въздържал се" - 4 гласа

         2. Общински Съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде освободен като член на Съвета на Директорите на АД "ТИХИЯ КЪТ" от квотата на Община Балчик Димо Георгиев Димов, ЕГН ............

Гласували поименно "За" - 12 гласа , "Против" - 2 гласа, "Въздържал се" - 4 гласа

3. Общински Съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде назначен като нов член на Съвета на  Директорите  на АД "ТИХИЯ КЪТ" от квотата на Община Балчик, която е акционер в дружеството следното лице: Валентин Гичев Атанасов, ЕГН ........

Гласували поименно "За" - 14 гласа , "Против" - 2 гласа, "Въздържал се" - 4 гласа

4. Общински Съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде назначен като нов член на Съвета на  Директорите  на АД "ТИХИЯ КЪТ" от квотата на Община Балчик, която е акционер в дружеството следното лице: Енчо Николов Стефанов, ЕГН ........

Гласували поименно "За" - 12 гласа , "Против" - 2 гласа, "Въздържал се" - 4 гласа

5. Общински съвет -Балчик дава своето съгласие и упълномощава Кристина Венциславова Богданова, ЕГН ..... - член на Съвета на Директорите на АД "ТИХИЯ КЪТ " да извърши необходимите правни и фактически действия по вписване на промяна на обстоятелствата в Съвета на директорите на дружеството, да подготви  необходимите документи и впише горните факти и обстоятелства в Търговски Регистър при Агенция по Вписвания, след като новоизбрания член на Съвета на директорите подготви за целта на вписването съответните декларации по реда на Търговския закон.

Гласували поименно "За" - 14 гласа , "Против" - 2 гласа, "Въздържал се" - 4 гласа