• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 50 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.10. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2012 година.

           Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 50: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Утвърждава средства за работно облекло за календарната /бюджетна/ 2012 г, изплащани като парични възнаграждения /без персонала на държавна издръжка зает в сферата на образованието вкл. и тия на делегиран бюджет/, както следва:

а/ съгласно чл. 40 от Закона за държавния служител и чл. 28, ал. 1 от Наредбата за служебното положение на държавните служители

         - за ръководните длъжности                            до 300 лева

         - за експертни длъжности                                 до 300 лева

б/ на персонала зает по трудови правоотношения       до 300 лева

в/ персонала, получаващ специално работно облекло няма право на представително работно облекло.

Гласували поименно "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 2 гласа

          2. Одобрява, на основание чл. 35 от ПМС №: 367 от 29.12.2011 г, през 2012г за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани           /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в Дирекция "Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа

3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт или в района на вилна зона до спирка "Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалидите с трайна нетрудоспособност, с постоянен адрес на територията на община Балчик, до 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената.

Определя следния ред за ползване на предоставените права:

-      желаещите подават молба до Кмета на общината

-      Кмета на общината със своя заповед назначава комисия за разглеждане на постъпилите молби и определя задълженията на нейните членове по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата.

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа

          4. Утвърждава закупуването на карти през 2012 година за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр. Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, както следва: за кметство Оброчище - 3 броя карти, за всички останали кметства и кметски наместничества по 1 карта.

5. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на решението на Общински съвет.

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа