• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 49 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

 

Т.9. Предложение за вземане на решение за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост (Здравна служба с. Оброчище, Здравна служба с. Сенокос, Здравна служба с. Соколово).

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 49:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 102, ал. 6 от Закона за лечебните заведения; чл. 17, ал. 2 от НОРПСУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си, за срок от 5 /пет/ години следните имоти - публична общинска собственост:

  1.1. Здравна служба в село Оброчище, представляваща обособена част от сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, актувана с АОС № 428/2000 г.;      

           1.2. Здравна служба село Оброчище, представляваща сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по кадастралната карта на с. Оброчище, актувана с АОС № 428/2000 г.;

           1.3. Гаражна клетка към здравна служба с. Оброчище, представляващ част от сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кадастралната карта на с. Оброчище, съгласно  АОС № 428/2000 г. 

           1.4. Здравна служба село Сенокос, представляваща обособена част от сграда с идентификатор № 66250.501.406.3 по кадастралната карта на с. Сенокос, актувана с АОС № 372/2000 г.;

           1.5. Здравна служба с. Соколово, представляваща сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по кадастралната карта на с. Соколово, актувана с АОС № 360/2000 г.  

              2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да сключи договори за наем с правоимащите общопрактикуващи лекари, които извършват извънболнична помощ в помещенията по т.1 по цени, съгласно чл. 102 ал. 3 и 4 от Закона за Лечебните заведения, а именно: 0,32 лв. на м2 на месец. За гаража по т. 1.3. наема да се определи по тарифата за начални наемни цени на общински помещения и терени в размер на 0,77 лв. на м2 на месец. 

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа