• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 46 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.6. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, с идентификатор № 02508.72.98 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 46: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, общински съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4166/05.01.2012 г., представляващ УПИ ХХІ, кв. 29 по ПУП на гр. Балчик, поземлен имот с идентификатор № 02508.72.98 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1250 м2  /хиляда двеста и петдесет квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 27 500.00 лв. /двадесет и седем хиляди и петстотин лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

         3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа