• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 43 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.3. Предложение за упълномощаване кмета на община Балчик да подпише Запис на заповед от община Балчик, в полза на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), обезпечаваща авансово плащане по Договор № DIR-51011119-C015 от 21.12.2011 г., и сключено към него Споразумение за подготовка на инвестиционен проект за изпълнението на проект „Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 43: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с Указания за бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." във връзка с процеса на верификация и контрол на разходите по договорите за безвъзмездна финансова помощ, Общински съвет

РЕШИ:

1. В изпълнение на чл. 13, ал. 3, т. 1 от договор за безвъзмездна финансова помощ №  DIR-51011119-C015 от 21.12.2011 г., и чл. 6, ал. 1, т. 1 от сключеното към него Споразумение за подготовка на инвестиционен проект за изпълнението на проект „Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, община Балчик", одобрен за финансиране по процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.", упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Договарящия орган, неотменимо и безусловно да се задължи, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, срещу представянето на настоящата запис на заповед да заплати на поемателя - Министерство на околната среда и водите, сумата в размер на 170 475.90  (сто и седемдесет хиляди четиристотин седемдесет и пет лв. и 90 ст.) лева - представляваща 20 % от размера на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на първия етап от Проекта. 

Срокът за предявяване е до три месеца след одобряване на доклада за изпълнение на първи етап на проект  „Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, община Балчик".

2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по  договор за безвъзмездна финансова помощ №  DIR-51011119-C015 от 21.12.2011 г  и сключеното към него Споразумение за подготовка на инвестиционен проект.

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението  на гореизложеното.

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа