• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 42 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.2. Предложение за одобряване на ПУП - План за застрояване за ПИ № 78639.24.98 по кадастралната карта на с. Църква.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 42: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 78639.24.98 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за "Жм" /жилищни нужди/.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа