• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 41 Протокол 6 от 26.01.2012 г.

Т.1. Предложение за вземане на решение за учредяване възмездно право на строеж в полза на НЕК ЕАД върху части от поземлени имоти общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 41:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката; чл. 37, ал. 4, т. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 25, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо с вх. №15-49-1/14.11.2011 година на управителя на предприятие "Трафоелектроинвест" към Националната електрическа компания, общински съвет - Балчик:


         І. Изразява предварително съгласие в полза на "Национална електрическа компания" - ЕАД, с ЕИК 000649348 за промяна на предназначението на части от имоти - общинска собственост, както следва:


№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имота в дка

Площ заета от стъпка за промяна на предназн.

кв.м.

Собственик

АОС

66250.22.65

пасище

Земеделска територия

51,453

66

Община Балчик

256/2011

66250.28.73

пасище

Земеделска територия

16,202

117

Община Балчик

257/2011

24387.17.78

пасище

Земеделска територия

130,437

58

Община Балчик

254/2011

66250.21.85

нива

Земеделска територия

20,000

58

Община Балчик

3144/2007

66250.28.7

нива

Земеделска територия

34,000

65

Община Балчик

1061/2004

66250.28.72

нива

Земеделска територия

32,555

66

Община Балчик

4128/2011


Определя две години срок на предварителното съгласие от датата на влизане в сила на настоящото Решение.

 

ІІ. Предвид Заповед № РД-11-10-48/15.03.2010 г. на Областен управител на Област Добрич за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на обект " Въздушна електроповодна лиия 110 kV п/ст Добрич - п/ст Каварна - 2" и при спазване изискванията на т. І от настоящото Решение, общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж в полза на "Национална електрическа компания" - ЕАД, с ЕИК 000649348, върху части от имоти -  общинска собственост, както следва:

         1. Идеална част с площ 58 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 66250.21.85 по кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия с площ от 20000 кв.м. с начин на трайно ползване нива, актуван с АОС № 3144/2007

         1.1. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж в размер на 490 лв. /четиристотин и деветдесет лева/.


         2. Идеална част с площ 65 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 66250.28.7 по кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия с площ от 34000 кв.м. с начин на трайно ползване нива, актуван с АОС № 1061/2004

         2.1. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж в размер на 560 лв. / петстотин и шестдесет лева /.


3. Идеална част с площ 66 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 66250.28.72 по кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия с площ от 32555 кв.м. с начин на трайно ползване - за животновъден комплекс, актуван с АОС № 4128/2011

         3.1. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж в размер на 590 лв. / петстотин и деветдесет лева /.


4. Идеална част с площ 66 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 66250.22.65 по кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия с площ от 51453 кв.м. с начин на трайно ползване пасище, актуван с АОС № 1359/2004

         4.1. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж в размер на 520 лв. / петстотин и двадесет лева/.


5. Идеални части с обща площ 117 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 66250.28.73 по кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия с площ от 16202 кв.м. с начин на трайно ползване пасище, актуван с АОС № 4128/2011

         5.1. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж в размер на 970 лв. / деветстотин и седемдесет лева /.


6. Идеална част с площ 58 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 24387.17.78 по кадастралната карта на с. Дъбрава, община Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-96/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия с площ от 130473 кв.м. с начин на трайно ползване пасище, актуван с АОС № 254/2011

         6.1. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж в размер на 460 лв. / четиристотин и шестдесет лева /.


ІІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж, както и да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа