• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 40 Протокол 5 от 28.12.2011 г.

Т.2. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - Председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 40: На основание чл. 21, ал. 2 и т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Наил Адилов Ибрямов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500 (петстотин) лева.

2. Рюстем Алиев Джаналиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500 (петстотин) лева.

3. Теменужка Димитрова Овчарова - Драганинска от гр. Балчик, в размер на 100 (сто) лева, за подпомагане на семейството.

4. Мустафа Сервет Мустафа от град Балчик, за лечение, в размер на 500.00 лева;

5. Бейсин Ахмедов Рушидов от град Балчик, за лечение, в размер на 500.00 лева.

6. Нейко Русанов Нейков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 лева.

Гласували поименно "За" - 16 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 глас