• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 39 Протокол 5 от 28.12.2011 г.

Т.1. Разглеждане Докладна записка за отдаване под наем на медицински кабинети - публична общинска собственост в сградата на "Медицински център І" ЕООД гр. Балчик.

Вносител: Христо Николов Христов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 39: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от НОРПУРОИ Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си кабинети, находящи се на втори етаж на сградата на "Медицински център І" ЕООД - публична общинска собственост, както следва:

1.1. Кабинет № 204 на втори етаж /ендокринологичен/ с площ от 17 м2; 

1.2. Кабинет № 205 на втори етаж /офталмологичен/ с площ от 25.14 м2;

1.3. Кабинет № 207 на втори етаж /кардиологичен/ с площ от 17.82 м2;

1.4. Кабинет № 208 на втори етаж /неврологичен/ с площ от 17.44 м2;

1.5. Кабинет № 212 на втори етаж /дерматологичен/ с площ от 18.51 м2;

1.6. Кабинет № 213 на втори етаж /хирургичен/ с площ от 43.08 м2.

2. Наемните цени на кабинетите да се определят по Закона за лечебните заведения.

3. Имотите - публична общинска собственост по т. 1 да бъдат отдавани под наем за срок от 5 /години/, след провеждане на публично оповестен конкурс, при следните условия:

3.1. Кабинетите да бъдат отдадени под наем на специалисти със съответната специалност;

3.2. Да не се променя предназначението на наетите кабинети;

4. Упълномощава Управителя на "Медицински център І" ЕООД гр. Балчик да подпише договори за наем на оборудването в горепосочените кабинети, след подписване на договори за наем на помещенията.    

         5. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Гласували поименно "За" - 15 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 1 глас