• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 38 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.26. Разглеждане на заявление вх.№ 63-832-7/13.12.2011г. от "Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД гр. Варна, за изразяване на предварително съгласие за преминаване на подземен електропровод 33кV/110kV, оптичен кабел и трасе за пътна инфраструктура през имоти - публична общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 38: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Балчик изразява предварително съгласие за:

 
1.1.  Преминаване на Подземен електропровод 33кV/110kV и оптичен кабел през следните имоти, публична общинска собственост: ПИ №№ 73095.18.29-полски път, 73095.22.10-полски път, 73095.22.13-полски път, 73095.23.54-полски път, 73095.25.51-полски път, 73095.27.39-полски път, 73095.27.40-полски път, 73095.29.23-път ІV клас, 73095.31.25-полски път, 73095.31.26- полски път, 73095.32.33-полски път, 73095.33.41-полски път, 73095.34.19-полски път, 73095.35.13-полски път, 73095.36.16- полски път, 73095.37.17- полски път, всички в землището на с.Тригорци община Балчик.
   1.2.  Изграждане на трасе за пътна инфраструктура през следните имоти, публична общинска собственост: ПИ №№ 73095.25.51; 73095.27.40; 73095.31.25; 73095.31.26; 73095.27.39; 73095.22.10; 73095.22.13; 73095.37.17; 73095.23.54; 73095.29.26 и 73095.18.29 - полски пътища в землището на село Тригорци, общ. Балчик; ПИ № 67951.19.2 - полски път в землището на село Соколово, общ. Балчик и ПИ № 24387.28.36 - полски път в землището на село Дъбрава, общ. Балчик.      

Гласували "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 глас