• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 37 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.25. Разглеждане на заявление вх.№ 63-1060-6/13.12.2011 г. от "Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД гр. Варна, за изразяване на предварително съгласие за преминаване на подземен електропровод 33кV, оптичен кабел и трасе за пътна инфраструктура през имоти - публична общинска собственост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 37: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Балчик изразява предварително съгласие за:
      1.1.  Преминаване на Подземен електропровод 33кV и оптичен кабел през следните имоти публична общинска собственост:


·        по КК на село Соколово, община Балчик:

ПИ №№ 67951.25.59, 67951.12.28, 67951.12.26, 67951.11.24, 67951.13.42, 67951.24.36,    67951.24.37, 67951.23.42, 67951.35.55, 67951.55.49, 67951.54.63, 67951.54.62, 67951.45.48, 67951.44.52, 67951.37.58, 67951.37.59, 67951.36.61, 67951.35.56, 67951.22.58, 67951.22.60, 67951.15.44, 67951.15.42, 67951.16.42, 67951.38.2, 67951.14.43 с начин на трайно ползване „полски пътища", ПИ № 67951.48.28 с начин на трайно ползване „ведомствен път" и ПИ №№ 67951.18.35, 67951.19.19, 67951.20.28 с начин на трайно ползване "пътища ІV клас";


  • по КК на село Дъбрава, община Балчик:

ПИ №№ 24387.27.6, 24387.28.37 с начин на трайно ползване „пътища IV клас" и ПИ № 24387.28.36 с начин на трайно ползване „полски път";


  • по КК на село Тригорци, община Балчик:

ПИ №№ 73095.19.18, 73095.20.35, 73095.25.51, 73095.18.29, 73095.32.33, 73095.32.31, 73095.25.52 с начин на трайно ползване „полски пътища" и ПИ №73095.29.23 с начин на трайно ползване „пътища IV клас";


·        по КК на село Царичино, община Балчик:

ПИ № 48982.303.7 с начин на трайно ползване „полски път";


·        по КК на село Гурково, община Балчик:

ПИ № 18160.101.57 с начин на трайно ползване „полски път".


         1.2.  Изграждане на трасе за пътна инфраструктура през следните имоти публична общинска собственост: ПИ №№ 67951.54.63, 67951.55.49, 67951.25.58, 67951.25.59, 67951.37.59, 67951.34.50, 67951.24.36, 67951.13.42, 67951.24.36, 67951.24.37, 67951.37.58, 67951.36.61, 67951.44.52, 67951.15.44, 67951.22.60, 67951.22.58, 67951.15.42, 67951.16.42, 67951.11.24 с начин на трайно ползване „полски пътища" и ПИ № 67951.48.28 с начин на трайно ползване „ведомствен път" по КК на село Соколово, община Балчик.

Гласували "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 глас