• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 36 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.24. Разглеждане на заявление вх.№ 30-69-7/13.12.2011г. от "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" ЕАД гр. София, за изразяване на предварително съгласие за преминаване на подземен електропровод 110 к**V** и оптичен кабел през имоти - публична общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 36: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Балчик изразява предварително съгласие за преминаване на Подземен електропровод 110 кV и оптичен кабел през следните имоти, публична общинска собственост: ПИ № 18160.106.68 - път ІV клас землище на с.Гурково община Балчик и ПИ № 73095.29.23 - път ІV клас, ПИ № 73095.25.51 - полски път в землището на с. Тригорци, община Балчик.

Гласували "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 глас