• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 35 Протокол 4 от 15.12.2011 г.


По т.23. Разглеждане заявление с вх.№ 30-69-7/13.12.2011г. от Диана Петкова пълномощник на "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" ЕАД гр. София, за изразяване на предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на "Подземен електропровод Ср.Н кV и оптичен кабел" в землището на с. Гурково община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 35: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Балчик изразява предварително съгласие за преминаване на Подземен електропровод Ср.Н kV и оптичен кабел през следните имоти, публична общинска собственост: ПИ №№ 18160.105.59-полски път, 18160.106.65-полски път, 18160.106.64-полски път, 18160.106.68-път ІVклас, 18160.30.51-полски път, 18160.107.37-полски път, 18160.107.38-полски път, 18160.108.48-полски път, 18160.105.61-полски път, 18160.107.39- път ІVклас, 18160.29.22-полски път, 18160.28.29-полски път, 18160.11.69-път ІVклас, 18160.28.30-полски път, 18160.27.43-път ІV клас, 18160.27.46-път ІV клас, 18160.23.16-полски път, 18160.25.8-полски път, 18160.22.23-полски път, 18160.23.29-полски път, 18160.61.42-полски път, 18160.25.9-път ІVклас, 18160.56.57-път ІVклас, 18160.62.21-полски път, 18160.61.26-полски път, 18160.45.12-път ІVклас, 18160.56.59-полски път, 18160.43.23-път ІVклас, 18160.41.29-полски път всички в землището на с.Гурково община Балчик.

Гласували "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 глас