• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 34 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.22. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 18160.106.82

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 34: I.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 18160.106.82 по кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за "Пч" /Ел.подстанция СН/110кV/.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник". 

Гласували "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 глас