• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 32 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.20. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план "Кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на "ГЛОБУЛ" Вв ПИ 53120.36.107 в землището на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 32: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план "Кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на "ГЛОБУЛ" в ПИ 53120.36.107" в землището на с. Оброчище, община Балчик.

         ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 глас