• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 31 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.19. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план "Кабелна линия 20кV между ТП "Стопанска база - 1" и ТП "ПС Албена -2" в землищата на с. Рогачево и с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 31: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план "Кабелна линия 20 кV между ТП "Стопанска база - 1" и ТП "ПС Албена - 2" в землищата на с. Рогачево и с. Оброчище, община Балчик.

         IІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 глас